FoodFix Logo

Privacy & Algemene voorwaarden

Privacy

Vertrouwelijk, veilig en beschermd.

Per mei 2018 geldt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat het wettelijk verplicht is beschermd met persoongegevens om te gaan. Ik maak hiervoor gebruik van een beveiligd en betrouwbaar patiëntensysteem waarin alle gegevens beschermd worden opgeslagen. Ik vraag altijd toestemming aan jou voor communicatie met de huisarts, praktijkondersteuner of andere professionals. Ik ga vertrouwelijk om met alles wat besproken wordt tijdens onze consulten.

___

Foodfix diëtist, gevestigd aan Prinsenstraat 12, 5912ST Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.foodfixdietist.nl
Prinsenstraat 12, 5912ST Venlo
+31 06 42 52 62 50
Maud Bernards is de Functionaris Gegevensbescherming van Foodfix diëtist. Zij is te bereiken via maudbernards@hotmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Foodfix diëtist verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@foodfixdietist.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Foodfix diëtist verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Foodfix diëtist neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Foodfix diëtist) tussen zit. Foodfix diëtist gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Facet Novium, Balans
Een vertrouwelijk en beveiligd patiëntendossier

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Foodfix diëtist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia max. 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:
Alleen na het geven van akkoord.
Foodfix diëtist verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Foodfix diëtist blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Foodfix diëtist gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@foodfixdietist.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Foodfix diëtist zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken, op jouw verzoek reageren.

Foodfix diëtist wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Foodfix diëtist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@foodfixdietist.nl.

Footer Logo FoodFix

Telefoon: 06 42 52 62 50             Email: info@foodfixdietist.nl
AGB praktijkcode: 24004734   Kwaliteitsregister: 19104111789
KVK: 78388651.           All rights reserved © 2020 FoodFix Diëtist